Wikia

Pixelmon Wiki

Nidoking

641pages on
this wiki
Comments2

Nidoking is a Poison/Ground-type Pokémon that evolves from Nidorino via Moon Stone.

Around Wikia's network

Random Wiki