Wikia

Pixelmon Wiki

Nidoking

Comments2
593pages on
this wiki

Nidoking is a Poison/Ground-type Pokémon that evolves from Nidorino via Moon Stone.

Around Wikia's network

Random Wiki