Fandom

Pixelmon Wiki

Nidoking

649pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments2

Nidoking is a Poison/Ground-type Pokémon that evolves from Nidorino via Moon Stone.

Also on Fandom

Random Wiki